ATENŢIE CONCURS!

Şcoala Profesională nr.1, or. Cahul anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de şef secţie pentru asigurarea calităţii.

Şcoala Profesională nr.1, or. Cahul anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de şef secţie pentru asigurarea calităţii. La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin trei ani, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale, sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei, nu au fost concediaţi în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul muncii. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de şef secţie pentru asigurarea calităţii depun personal sau prin reprezentant (la secretariatul şcolii, bir. 14 ), prin poștă sau e-mail, în termen de 20 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului. Dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii: 1. Cererea de participare ; 2. copia actului de identitate; 3. copia/copiile actului/actelor de studii autentificate; 4. copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic; 5. copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice; 6. copia carnetului de muncă autentificat; 7. Curriculum Vitae de model Europass; 8. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcției; 9. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere; 10. proiectul planului de activitate pentru 5 ani; 11. lista actelor depuse, cu paginile numerotate, în 2 exemplare. Actele vor fi depuse la secretariatul instituţiei, bir.14, până la 20 martie 2017 . Telefon de contact: 0 299 8 10 75 .