MISIUNEA ȘCOLII

„Progresul se face pe seama celor perseverenţi.”

Şcoala Profesională nr.1, parte componentă a sistemului de instruire profesională, are ca misiune educaţia şiinstruirea tinerei generaţii – formarea unui absolvent responsabil, autonom, în măsură să decidă asupra carierei, să contribuie la articularea propriilor trasee de dezvoltare intelectuală şi profesională, să posede competenţe care să permită orientarea şi inserţia activă într-un mediu social a cărui principală caracteristică este accelerarea ritmului schimbării.

Formarea competenţelor, promovarea performanţei asigură elevilor posibilitatea de a învăţa valorificîndu-şi aptitudinile, dezvoltîndu-şi gîndirea economică şi a spiritul pragmatic.

Adaptarea ofertei de pregătire profesionala din şcoala noastră la cerinţele progresului tehnic, în concordanţă cu nevoile de educaţie actuale, corelează interesul de formare personală şi profesională cu evoluţia mediului economic.

Ne propunem să le asigurăm tinerilor o educaţie de calitate, o dezvoltare intelectuală, socială şi profesională adecvată, în vederea adaptării socio-economice a adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi, conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii locală şi europeană.

Ne propunem să asigurăm această calitate printr-un climat intern stimulativ atît pentru elevi, cît şi pentru profesori, sensibil la nevoile locale şi regionale.

Promovăm un management eficient al tuturor resurselor, indiferent de provenienţa lor. Educarea elevilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului liber de opinii;

Instituție de învățământ capabilă să ofere servicii educaționale de calitate, la standarde europene, angajată într-un dialog deschis și permanent cu partenerii educaționali și sociali interni și externi. Participarea instituției în proiecte naționale și internaționale ce aduc beneficii comunității școlare și societății.

PRINCIPII ȘI VALORI

Managementul strategic al şcolii este un proces amplu, complex, dinamic care presupune elaborarea unui plan strategic şi crearea de condiţii necesare implementării acestuia. Managementul strategic al şcolii vizează schimbări de adaptare permanentă la modificările mediului în care funcţionăm şi se constituie într-un ansamblu de decizii şi acţiuni manageriale care definesc direcţia şi rezultatele pe termen lung ale şcolii.

Managementul strategic al şcolii este un set de direcţii şi acţiuni concretizate în planuri orientate spre realizarea obiectivelor.

În Şcoala Profesională nr.1, or.Cahul managementul strategic educaţional implică formă de conducere modernă, axată pe anticiparea modificărilor de operat în organizaţia şcolară şi în interacţiunile acesteia cu mediul în care funcţionăm, pentru ca serviciile oferite să nu fie depăşite de expectanţele schimbărilor propuse.

Avem un set de direcţii şi acţiuni, concretizate în plan şi orientate spre realizarea obiectelor; un mecanism de luare a deciziilor şi măsurilor privind formularea şi implementarea strategiilor şi planurilor de acţiune – proces prin care conducerea şcolii determină evoluţia pe termen lung şi performanţele acesteia, asigurînd elaborarea riguroasă, aplicarea corespunzătoare şi evaluarea continuă a strategiei stabilite.

Valorile şi mentalităţile dominante sînt convingerile despre ceea ce este bine şi rău pentru şcoală, despre ceea ce trebuie şi nu trebuie să se producă în cadrul acesteia. Setul de valori ale instituţiei noastre este recunoscut la toate nivelurile- național și european. Cu cît mai puternice sînt valorile noastre, cu atît mai mult influenţează comportamentul celor implicaţi.

Valorile de bază definesc modalitatea de realizare a misiunii de către şcoală. Valorile şcolii sînt convingerile împărtăşite de membrii instituţiei şi demonstrate în toate acţiunile lor.

Ne conducem de următoarele principii călăuzitoare:

 • management participativ;
 • conducere bazată pe valorificarea resurselor umane;
 • consiliere, control, monitorizare, evaluare bazate pe norme şi proceduri clare;
 • recunoaşterea valorilor/recompensarea performanţelor de echipă;
 • crearea şi promovarea în comunitate a unei imagini instituţionale pozitive;
 • armonizare strategică – integrare europeană;
 • promovarea unor valori, principii, norme şi reguli proprii de asumare a demersurilor reformatoare şi de implementare a reformei învăţămîntului.

În acelaşi timp, ariile tipice de exprimare a valorilor în şcoală sînt:

 • performanţa;
 • competenţa;
 • competitivitatea;
 • creativitatea;
 • calitatea;
 • satisfacerea clientului;
 • lucrul în echipă, toleranța;
 • grija şi respectul pentru oameni;

Un criteriu de diferenţiere a şcolii vizează aria activităţilor desfăşurate şi a serviciilor prestate. Acest criteriu introduce ideea segmentării care este foarte importantă din punctul de vedere al promovării pe piaţă.

VIZIUNEA ŞCOLII

Şcoala Profesională nr.1, or.Cahul ca unitate de învăţămînt de stat, trebuie sa-şi circumscrie viziunea idealului şi obiectivelor educaţionale ale sistemului naţional și internațional de învăţămînt, precum şi solicitărilor venite din partea comunităţii, dar şi nevoilor de instruire şi calificare avansate de piaţa muncii. Procesul educativ promovat de instituţie are ca scop formarea centrată pe elev, abordarea interdisciplinară, utilizarea metodelor interactive, precum şi evaluarea competenţelor pentru atingerea unor performanţe superioare prin:

 • diversificarea graduală a ofertei curriculare conform filierelor, profilurilor şi specializărilor şi multiplicarea posibilităţilor elevilor de a alege;
 • componentele curriculumului, care vor asigura practicarea unui învăţămînt care să profileze caractere şi să asigure formarea tînărului apt să facă faţă schimbărilor rapide;
 • asigurarea calităţii în educaţie şi în formarea profesională în concordanţă cu standardele naţionale și internaționale, cu interesele elevului şi ale comunităţii;
 • conceperea unităţii de învăţămînt ca principal furnizor de servicii educaţionale, în cadrul căreia elevul să fie permanent şi direct implicat în construirea propriului traseu de învăţare;
 • managementul educaţional trebuie să devină parte componentă a culturii profesionale a cadrelor didactice, alături de cultura de specialitate şi de cea psihopedagogică;
 • centrarea activităţii profesorului pe comportamentele specifice rolurilor de organizator, mediator şi consilier al experienţelor de învăţare;
 • formarea şi stimularea corpului profesoral în aplicarea metodelor interactive de grup, utilizarea instrumentelor moderne de predare-învăţare;
 • creşterea calităţii resurselor umane, care se va realiza prin exercitarea la nivelul şcolii a funcţiilor de: recrutare, selecţie şi angajare, motivare, formare şi menţinere (a personalului);
 • creşterea rolului managerului şi a echipei manageriale în formarea echipelor de colaboratori, în promovarea „omului potrivit la locul potrivit”, valorificarea resurselor umane existente şi identificarea posibilităţilor de optimizare a valorii capitalului uman disponibil.

Ameliorarea şi modernizarea bazei didactico-materiale, care facilitează punerea în operă a viziunii unităţii şcolare, va fi structurată pe trei direcţii:

 1. investiţii de capital (reabilitare termică, modernizarea spaţiilor de învăţămînt şi cazare, amenajarea bazei sportive şi a curţii şcolare);
 2. dotarea cu mijloace de învăţămînt şi material didactic specific activităţilor de instruire şi educaţie;
 3. sporirea resurselor financiare necesare proiectelor de dezvoltare instituţională (fonduri alocate de MEEC., venituri extrabugetare, proiecte naționale și internaționale).

Proiectarea ofertei de educaţie şi formare va valorifica la parametri superiori nevoia locală de calificare a forţei de muncă, potenţialul de dezvoltare a zonei şi a şcolii, resursele umane şi materiale existente în şcoală, nevoile şi interesele elevilor, precum şi parteneriatele educaţionale realizate cu elevii prin:

 • creşterea responsabilităţii unităţii de învăţămînt faţă de beneficiarii educaţiei, de societatea civilă şi diversificarea implicării acesteia în viaţa comunităţii locale;
 • stabilirea legăturilor formale, intersistemice şi comunitare prin perfecţionarea sistemului de relaţii (cu şcoli de acelaşi nivel, comunitatea locală prin instituţiile sale şi agenţii economici din oraş, din raionsau din ţară, de peste hotare);
 • dezvoltarea unei reţele de relaţii internaţionale potrivit domeniilor de interes ale unităţii (resurse umane și materiale).

În societatea actuală, şcoala trebuie să realizeze adaptarea absolvenţilor săi la rigorile economiei de piaţă, să dezvolte capacităţi de valorificare şi utilizare a fluxului mereu în creştere de informaţii profesionale, precum şi să creeze o perspectivă care să le ofere tinerilor un permanent termen de comparaţie al propriilor realizări cu performanţele la vîrf în domeniile în care urmează să activeze.

Ţelul nostru este să devenim o unitate şcolară de referinţă, integrată nevoilor sociale ale comunităţii, care să realizeze pregătirea de astăzi a tinerilor pentru viitorul de mîine, la standarde europene.